Leksykon
Leksykon technologii ogrzewania hal


Prowadnica spalin

zamknięty system spalinowy ogrzewania podczerwienią lub promiennikami ciemnymi przez który zostają odprowadzone spaliny. Z reguły spaliny wielu promienników zostają połączone i wspólnie wyprowadzone z budynku.
zbiorcze urządzenie do odprowadzania spalin

Strata wylotowa

pod pojęciem straty wylotowej rozumie sie energię termiczną , ktora poprzez spaliny opuszczające urządzenie grzewcze, niewykorzystana przenika do otoczenia.

Spalinowa klapa regulująca

klapa regulująca jest mechanicznym aparatem regulującym objetość nurtu, najczęściej nurtu spalinowego
spalinowy zawor zasuwany

Spalinowy zawor zasuwany

spalinowa klapa regulujaca

Agrarne zastosowanie ogrzewania

Agrarnox®

Agrarnox®

Agrarnox jest promiennikiem ciemnym Küblera który odznacza się wyjatkowo niską emisją NOx  i którego spaliny mogą zostać celowo wykorzystane do nawożenia roślin dwutlenkiem węgla w szklarniach. Drobna forma budowlana zapewnia znikomy efekt padania cienia. Dzięki nowej, pryzmatycznej obudowie palnika ze stali szlachetnej ten promiennik agrarny jest odporny na wilgoć i zanieczyszczenia. Z tego też względu ten energooszczędny system jest również idealny do zastosowania w chlewach i oborach.

Promiennik agrarny

Agrarnox®.

Czas amortyzacji

pojęcie czasu amortyzacji określa przedział czasu w którym początkowe wkłady (inwestycje) zostają pokryte przez powstające dzięki tym wkładom oszczędności.czas amortyzacji

Palnik

element główny ogrzewań na podczerwień. Palniki mają za zadanie przemienić energię chemiczną w termiczną. Spalają one mieszankę gazowo-powietrzną i dzięki temu wytwarzają ciepło.

 

Ciepło spalania (Hs)

ciepło spalania to ta ilość ciepła która zostaje wydzielona przy całkowitym i zupełnym spaleniu jednostki paliwa przy założeniu że para wodna ze spalin ulega skropleniu a spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa ( temperatura otoczenia, z reguły 25°C).Dzięki ciepłu kondensacji pary wodnej ciepło spalania jest wartością większą od wartości opałowej.

Plan CAD

plan CAD jest opartym na technice komputerowej , bardzo szczegółowym rysunkiem urządzenia grzewczego w hali na podstawie którego może zostać sporządzony wykaz potrzebnych częsci, według którego następuje montaż.

Licznik CO2

opracowany przez Küblera system do szybkiego, orientacyjnego obliczenia oszczędności w zużyciu energii pierwotnej i emisji, bazujący na indywidualnych opcjach danych. 

Ciepło bezpośrednie

ciepło bezpośrednie oznacza, że promieniowanie podczerwone lub promieniowanie elektromagnetyczne trafia na ciała stałe lub ciekłe i wydziela ciepło bezpośrednio w tych ciałach. W przeciwieństwie do tego ciepło pośrednie oznacza że przedmioty zostają ogrzane poprzez ciepłe powietrze.   

ciepło bezpośrednie

Promiennik ciemny

promiennik ciemny są to rury, najczęściej ukształtowane w formie litery U, przez które prowadzone są gazy spalinowe  o temperaturze sięgającej 800°C. Palnik, zamontowany na jednym końcu rury spala gaz ziemny a dmuchawa ssąca zamontowana na drugim końcu rury wytwarza podciśnienie konieczne do transportu spalanego gazu. Dzięki reflektorowi umieszczonemu nad całym systemem rur,  promieniujące w góre i w nim odbite ciepło rur zostaje skierowane na obszary które mają zostać ogrzane. Wskutek rozbudowania pradownicy do formy litery U średnia temperatura powierzchniowa wynosi około 250-500°C i jest mniej więcej jednakowa na całej jej długości. Nazwa "promiennik ciemny" jest sama w sobie, z technicznego punktu widzenia nieprawidłowa. Miała ona określać nieżarzącą się powierzchnię grzewczą, w przeciwieństwie do promiennika jasnego. Dzisiaj, również w urządzeniach o wysokiej wydajności znaleźć można żarzące się rury promienników ciemnych. Istotna różnica pomiędzy promiennikami jasnym i ciemnym polega na tym, że promiennik ciemny realizuje spalanie zamknięte co umożliwia kontrolowane odprowadzenia spalin.

Turbulator ze stali szlachetnej 

turbulator ze stali szlachetnej jest komponentem rur promieniujących promienników podczerwonych lub ciemnych który zwiększa efektywność przenikania ciepła spalin na powierzchnie rur.

Pojedyncze urządzenie do odprowadzania spalin

W przypadku pojedynczego wzgl. podwójnego  odprowadzania spalin bezpośrednio do atmosfery, odpowiednio jeden lub dwa urządzenia zostają podłączone do jednego wentylatora, przy czym cała prowadnica spalin jest postrzegana jako powierzchnia grzewcza wtórna i tym samym stanowi cześć składowa rury promieniującej.

Promieniowanie elektromagnetyczne

 pod pojęciem promieniowania elektromagnetycznego rozumie się fale pól elektrycznych i magnetycznych, rozprzestrzeniające się od źródła promieniowania równomiernie, we wszystkich kierunkach pomieszczenia. W zależności od zawartości energii promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje np.: promieniowanie Gamma, swiatło widzialne, promieniowanie podczerwone i fale radiowe.

promienie podczerwone

Paszport energetyczny (dowód energetyczny)

paszport energetyczny jest dokumentem, który ocenia energetyczną jakość budynku z klimatyzacją, zaopatrzeniem w ciepłą wodę i oświetleniem włącznie. W Niemczech, wydawanie, posługiwanie się, podstawy i zalożenia paszportu określone jest w "Energetycznej Ocenie Budynków" DIN V 18599.  Osobami uprawnionymi do wystawienia tego dokumentu dla budynków niemieszkalnych sa: absolwenci szkół wyższych w dziedzinach architektury,  budownictwa ladowego nadziemnego, inżynierii budowlanej, techniki budowli, fizyki budowli, budowy maszyn i elektrotechniki. Do wystawienia paszportu energetycznego uprawnieni są także specjaliści z kwalifikacjami dodatkowymi w dziedzinach budownictwa energooszczędnego i inni mogący się wykazać upoważnieniem. zarządzenie o oszczędności energii (EnEV)

Oszczędność energetyczna

środek do zmniejszenia zużycia określonej ilości energii pierwotnej lub wtórnej.

Oszczędny energetycznie

oszczędnymi energetycznie nazywa się urządzenia i obiekty które w stosunku do przeciętnych systemów wykazują sie szczególnie  wysoką oszczędnoscią energetyczną i dlatego tez z energetycznego punktu widzenia działają bardzo wydajnie.

Zarządzenie o oszczędnosci energii (EnEV)

zarządzenie o energooszczednej izolacji cieplnej i energooszczednej technice instalacyjnej budynkow. Aktualne zarządzenie jest w mocy od 1 pazdziernika 2007. Począwszy od 1 lipca 2008 zarządzenie o oszczędnosci energii, w skrocie EnEV, jest zobowiazane stopniowo wprowadzac paszport energetyczny.

Doprowadzenie swieżego powietrza

w halach gdzie panuje duże nad- lub podcisnienie jak również w halach produkcyjnych o silnie zanieczyszczonym lub zakurzonym powietrzu ogrzewanie promiennikami podczerwieni może działac niezależnie od warunków powietrznych pomieszczenia. W tym przypadku spalane powietrze zostaje zaczerpnięte z zewnątrz, co następuje albo za pomocą wypustów dachowych lub ściennych (odprowadzających spaliny) albo tez osobno.

Ogrzewanie podłogowe

ogrzewanie podłogowe należy do grupy ogrzewan powierzchniowych. Rury rozłożone pod podloga zawierające medium grzewcze, np. gorącą wodę przekazują swoje ciepło z dołu do pomieszczenia.

Promiennik gazowy

promiennik gazowy to grzejnik na podczerwien działający na gaz. Może on byc zarówno promiennikem jasnym jak i promiennikiem ciemnym.

Paszport energetyczny budynku

paszport energetyczny

Technika budynku

pojecia: technika domowa, techniczne wyposażenie budynku lub technika budynku oznaczają wszelkie techniczne urządzenia i instalacje które znajdują się w danym budynku na stałe, mogą byc funkcjonalnie dopasowywane i są niezbędne dla ekspoloatacji budynku.

Ogrzewanie hal

systemy grzewcze wykorzystywane przeważnie do ogrzewania dużych pomieszczen (np. magazynów, hal sportowych, hal przemyslowych). Odróżnia się tutaj systemy konwekcyjne jak ogrzewanie ciepłym powietrzem od ogrzewania promieniowaniem jak promiennikem jasnym lub promiennikiem ciemnym (promieniowanie podczerwone)

System grzewczy hal

ogrzewanie hal

Mikroklimat hali

pojęcie mikroklimatu hali oznacza klimat pomieszczenia w halach produkcyjnych, wystawowych, imprezowych, sportowych i innych. Jako szczególnie przyjemne okazuje się ogrzewanie systemami podczerwonymi ( ogrzewanie promieniami podczerwonymi), ponieważ zasada jego dzialania jest najbardziej zbliżona do zasady grzewczej słońca.

Grzewcze urządzenie promiennikowe

ogrzewanie promiennikami podczerwieni

Technika grzewcza

pod pojęciem techniki grzewczej rozumie się wszelkie techniczne instalacje które mogą znaleźć zastosowanie w  ogrzewaniu pomieszczeń i obiektów.

Wartość opałowa (Hi)

wartość opałowa to ta ilość ciepła ktora zostaje wydzielona przy całkowitym i zupełnym spaleniu jednostki paliwa, przy założeniu  że para wodna ze spalin nie ulega skropleniu a spaliny osiagną temperature początkową paliwa (temp. otoczenia- z reguły 25°C). Wartosć opałowa jest mniejsza od ciepła spalania o ilosć ciepła ktora powstałaby podczas kondensacji pary wodnej.

Strefa grzewcza

strefa grzewcza to okreslona partia budynku lub hali posiadająca indywidualne wymogi grzewcze.Promiennik jasny

promiennik jasny jest jednym z wariantów ogrzewań promieniowaniem podczerwonym. Promienie podczerwone powstają dzięki widzialnemu spalaniu mieszanki gazowo-powietrznej. Podczas tego  procesu płytki ceramiczne żarza się, stając się bardzo jasne. Wadą tego systemu grzewczego na podczerwień jest fakt iż spaliny nie zostają odprowadzone w systemie zamknietym lecz posrednio poprzez powietrze pomieszczenia. W obrebie ogrzewań promiennikami rozróżnia się promiennik jasny (spalanie otwarte) i promiennik ciemny (spalanie zamknięte).

 

Energia pomocnicza

energia wtorna


ogrzewanie hal przemyslowychsystemy grzewcze opracowanie specjalnie na potrzeby budowli przymysłowych i hal. Do zastosowania w halach produkcyjnych i magazynach nadaje się przede wszystkim promiennik ciemny, a to dzięki dużej pewności działania i krótkiemu czasowi amortyzacji.

 

Ogrzewanie przemysłowe

ogrzewanie hal przemysłowych

Podczerwień

podczerwień, w skrócie IR, wcześniej również ultraczerwień,  oznacza niewidoczne pasmo spektrum elektromagnetycznego które dołącza sie do fal długich (czerwien) widzialnej czesci pasma i  obejmuje zakres długości fali λ miedzy około 800 nm i 1 mm. Gdy promienie podczerwone padają na stałe lub ciekłe obiekty,  wytwarzają w nich ciepło.

Ogrzewanie promieniowaniem podczerwonym

systemy grzewcze wytwarzające promieniowanie podczerwone które dzięki temu mogą zostać wykorzystywane jako źródła ciepła. Systemy te odznaczają się małymi stratami cieplnymi. Dalszymi zaletami są m.in.: oszczędność kosztów i energii - aż do 54% w porównaniu z systemami konwencjonalnymi, przyjemny klimat w pomieszczeniu (podobieństwo do naturalnej zasady grzewczej słońca), niskie koszty inwestycyjne, krotki czas amortyzacji, równomierne rozmieszczenie ciepła (równiez w halach ze złą izolacją cieplną), krótki czas rozgrzewania  jak również zasada grzewcza eliminująca zakurzenie i ciąg powietrza. Szczególnie nadające się do dużych pomieszczen i powierzchni, gdzie zaletą jest bezpośrednie ogrzewanie objektów a nie powietrza, które w wysokich pomieszczeniach przemieszcza się w górę. Dzięki temu grzanie od stóp do głów nie jest konieczne.

Promienie podczerwone

promienie podczerwone są falami swiatła powyżej widma widzialnego. To promieniowanie cieplne może być najwcześniej porównane z promieniowaniem słonecznym.promienie elektromagnetyczne

Promieniowanie podczerwone

promieniowanie elektromagnetyczne

  

Promiennik podczerwieni

promiennik jasny
promiennik ciemny

Współczynnik sprawności promieniowania podczerwonego

współczynnik sprawności promieniowania podczerwonego jest ilościowym kryterium racjonalnego zużycia energii przez promienniki podczerwone. Wyznacza on stosunek mocy wywołanego promieniowania do powstałego ciepła, okresla zatem ilość energii z której się korzysta w miejscu docelowym ogrzewania (gdzie przebywają ludzie). Kübler zainicjowal dyskusję na temat udziału i miejsca podczerwieni i tym samym współczynnika sprawności promieniowania w miarodajnej ocenie nowoczesnych technik grzewczych. System do mierzenia stopnia sprawności systemów grzewczych na podczerwień: RayLab- ma miedzynarodowe znaczenie. Jest to w pełni automatyczny system do mierzenia wspołczynnika sprawności promieniowania podczerwonego w ogrzewaniach przemysłowych (promiennik ciemny/ jasny). Opracowany przez Küblera system RayLab jest ustanowiony jako metoda B w normie europejskiej i według nowych norm EN 416-2 i 419-2 jest w dalszym ciągu najbardziej pewnym sposobem przeprowadzenia pomiarów. Dzięki ocenie systemu za pomocą współczynnika sprawności promieniowania mogą zostać odkryte ogromne potencjały oszczędności w zużyciu energii jak rownież wydzielaniu dwutlenku wegla.

Konwekcja

Pojecie konwekcji oznacza ogrzanie powietrza za pośrednictwem gorących powierzchni. W pomieszczeniach wysokich występuje niechciany efekt unoszenia się ciepłego powietrza do góry, ono tam pozostaje gdyż jest lżejsze i niewykorzystane tworzy "poddachową wysciółkę cieplną". 

Strata promieniowania(konwekcji)

strata promieniowania to powietrze które ogrzane zostaje przez gorące rury systemów grzewczych, unosi sie do góry i przez to jego ciepło nie jest użyteczne w obrębie przebywania człowieka konwekcja

Ochrona przed korozją

zastosowanie promienników ciemnych wzgl. ogrzewań promieniowaniem podczerwonym w zapobieganiu zjawiska korozji partii magazynów odbywa się poprzez:
1.) redukcję względnej wilgotności powietrza i2.) podwyższenie temperatury powierzchniowej partii magazynu, która jest wyższa od temperatury otoczenia. Kondensacja i nią wywołana korozja mogą występować jedynie w miejscach których temperatura powierzchniowa jest niższa od temperatury powietrza otoczenia.

Optima (system optymalny i wysokiej wydajności)

system o wysokiej wydajnosci przedsiebiorstwa Kübler GmbH (zasada- ogrzewanie podczerwienią wzgl. promiennik ciemny). Ta linia urządzeń została nagrodzona miedzynarodowym wyróżnieniem "ogrzewanie przemysłowe roku" w roku 1996 i od tego czasu wyznacza trendy jeśli chodzi o sprawność systemów i jest pierwszym ogrzewaniem halowym tego rodzaju spełniającym wymogi estetyczne. W przypadku systemu optima zrealizowano:redukcja strat promieniowania (konwekcji), maksymalizacja przewodnictwa cieplnego i temperatur rur, dalsza optymalizacja wspołczynnika sprawności promieniowania w celu zapewnienia większej ilości ciepła bezpośredniego w miejscu pracy i mniejszego udziału energii. A więc oszczędność energii w porównaniu z systemami konwencjonalnymi wynosi więcej niż 50%.

Energia pierwotna

energią pierwotną określa się tą energię, która drzemie (występuje)  w formie naturalnej w złożach kopalnych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny, paliwo jądrowe) lub w innych naturalnych nośnikach energii (woda, wiatr, słońce, itd.). Złoża te, poddane procesowi spalania lub innemu procesowi fizycznemu lub chemicznemu, mogą zostać przeobrażone w energię wtórną (ciepło, prąd, ruch).

R.O.S.S.Y®

R.O.S.S.Y. jest systemem sterowania ogrzewań halowych Küblera najnowszej generacji. Ten inteligentny i samouczący się system optymalizuje czasy załączania i zużycie energii i wyznacza nowe standardy jeśli chodzi o komfort obsługi i funkcjonalność. Dzięki swojej sprawności i wkładowi w bardziej ekonomiczne funkcjonowanie ogrzewań halowych , w roku 2004 R.O.S.S.Y. został odznaczony innowacyjną nagrodą Ministerstwa Gospodarki Narodowej.

Zbiorcze urządzenie do odprowadzania spalin

W odróżnieniu od pojedynczego urządzenia do odprowadzania spalin, w tym przypadku grzejniki na podczerwień wzgl. promienniki ciemne zostają ze sobą połączone w celu wspólnego odprowadzania spalin. Zbiorcze odprowadzanie spalin wymaga dla wielu promienników podczerwonych tylko jednego- dachowego lub ściennego wylotu. W sumie powiązanych ze sobą może być do 20-stu urządzeń. Wentylator zbiorczego systemu odprowadzania spalin odpowiada za stosunki ciśnieniowe w całym systemie.
zbiorcze urządzenie do odprowadzania spalin

Atmosferyczny palnik gazowy z dmuchawą

podciśnienie w palniku jest wywołane przez wentylator znajdujący się na drugim końcu systemu rur.

Energia wtórna

energia wtórna jest formą energii stałej powstałą z przeobrażenia energii pierwotnej w tak zwane nośniki energii użytkowej, które w pierwszej lini wystepują jako energia elektryczna lub termiczna.

Ogrzewanie chlewów

systemy grzewcze opracowane specjalnie do zastosowania w rolniczych pomieszczeniach gospodarczych i hodowli bydła. Jako szczególnie odpowiednie okazały się tutaj promienniki podczerwone wzgl. ciemne, ponieważ to dzięki nim uniknąć można kurzenia się co stwarza przyjazne warunki klimatyczne do wychowu młodych zwierząt. Agrarnox

System sterowania

nowoczesne systemy sterowania umożliwiają odrębne wyznaczanie temperatur dla poszczególnych okresów grzewczych jak np. ustawienie temp. dziennych i nocnych jak również w czasie dni wolnych i urlopów.  R.O.S.S.Y.


Ogrzewanie promieniowaniem

ogrzewanie niescentralizowane którego ciepło przenoszone jest w formie promieniowania podczerwonego. Okazało się ono korzystnym finansowo i przyjaznym dla środowiska wariantem ogrzewania hal
ogrzewanie promieniowaniem                                        ogrzewanie promieniowaniem podczerwonym
promiennik ciemny

Energia termiczna

energia termicza jest energią zgromadzoną w nieuporządkowanym ruchu atomów lub molekuł danego materiału.

Konserwacja

środki i zabiegi które służą utrzymaniu urządzeń i systemów technicznych w dobrym stanie. Zalety regularnych zabiegów konserwacyjnych to: pełna dyspozycyjność Państwa urządzenia w zimnych porach roku, nie zmieniający się, ekonomiczny sposób eksploatacji, przejrzyste, stałe ceny zamiast niemożliwych do kalkulacji wysokich kosztów w przypadku zakłóceń, przedłużony okres użytkowania, zapewnione okresy gwarancyjne.konserwacja

Umowa konserwacyjna

w przypadku umowy konserwacyjnej producent danego produktu jest prawnie zobowiązany wobec jego kupca do następującego w regularnych odstępach czasu kontrolowania jego funkcji i w razie potrzeby także naprawy. Kübler oferuje szereg lukratywnych modeli konserwacji dopasowanych do Państwa potrzeb w opłacalnej i elastycznej formie. Apropos: rownież dla obcych urządzeń. Przekonają się Państwo, że "pod kreską" regularna konserwacja systemów grzewczych nie stanowi czynnika kosztów lecz czynnik ekonomiczności, który może być opłacalny już w tym sezonie grzewczym.

Ogrzewanie nagrzewnicą (dmuchawą)

systemy grzewcze ogrzewające pomieszczenia dzięki kierowaniu do niego ciepłego powietrza z dmuchawy. Wadą takiego systemu konwekcyjnego jest unoszenie się ciepłego powietrza w górę. Pod dachem pomieszczenia powstaje wtedy tak zwana wysciółka cieplna- szczególnie w wysokich pomieszczeniach. Przez to powstają duże straty energetyczne a w strefie gdzie przebywają ludzie brak jest ciepłego powietrza.

Promiennikowa płyta dachowa na wodę

promiennikowa płyta dachowa lub też promiennikowa płyta dachowa na wodę jest rodzajem ogrzewania na podczerwień. Tutaj gorąca woda płynąca rurami przyspawanymi do płyty metalowej ma za zadanie wytworzyć wysoką temperaturę powierzchniową, co w efekcie prowadzi do promieniowania cieplnego. To oznacza że cała konstrukcja zostaje ogrzana. Wadą tych systemów grzewczych jest niska temperatura powierzchniowa w porównaniu z promiennikami gazowymi. Z tego też powodu aby uzyskać ciepło rozprowadzone równomiernie wymagana jest duża powierzchnia grzewcza.

Ogrzewanie wodne

system grzewczy wykorzystujący gorącą wodę jako środek transportujący ciepło. Najczęściej systemy konwekcyjne lub też promiennikowe płyty dachowe, które mają centralne pomieszczenie grzewcze i stamtąd zaopatrują grzejniki w gorącą wodę.

Ciepło

ciepło jest wielkością fizyczną rozumianą jako transportowana energia termiczna
ciepło

Zapotrzebowanie grzewcze

zapotrzebowanie ciepła jest tą mocą grzewczą która jest potrzebna do nadania odpowiedniej temperatury danemu budynkowi lub pomieszczeniu. Da się ona matematycznie obliczyć na podstawie informacji na temat użytkowania budynku, jego izolacji cieplnej i rozmiaru.

Przewodnictwo cieplne

transport ciepła w obrębie ciała stałego lub cieczy poprzez dyfuzję, za sprawą różnicy temperatur.

Promieniowanie cieplne

promieniowanie cieplne jest promieniowaniem elektromagnetycznym , które emituje każde ciało stałe, zależnie od swojej temperatury.