Innowacja
Innowacja nie jest celem samym w sobie – innowacja ma określony cel: Zaoferowanie użytkownikom dużych urządzeń grzewczych ofert, dzięki którym spełnią oni lepiej obecnie wymagania. Tak brzmi credo firmy Kübler. 

Konsekwencjami tego są:
Nieprzeciętnie wysokie inwestycje w badania i rozwój. Z wynikami wytyczającymi kierunek działania. 50% obrotów można obecnie przypisać produktom, które są na rynku przez okres krótszy od trzech lat. Do tego dochodzą liczne wyróżnienia. Kübler jest obecnie zaliczany do liderów innowacji - i to w całej Europie. 

Innowacja jest w firmie Kübler rozumiana jako proces, który się opiera na całym szeregu instrumentów, które zostały zainstalowane celowo, aby wspierać innowacje. Do tego się zalicza odpowiednia atmosfera w trakcie innowacji. Jest ona wytwarzana poprzez włączenie wszystkich pracowników w interdyscyplinarne grupy projektowe i dyskusje zajmujące się wynalazczością. Wewnętrzny, zakładowy dział propozycji troszczy się o to, aby w każdym momencie mógł być wykorzystywany kreatywny potencjał wszystkich pracowników. W firmie Kübler GmbH jest wspierana odwaga do podjęcia ryzyka, która jest związana z każdym nowym pomysłem, i przekazywane przekonanie, że w przypadku niepowodzenia firma również przejmuje odpowiedzialność. Również Venture Capital, który jest objęty budżetem, odgrywa tu istotną rolę. 

Tak samo ważnym instrumentem jest stałe monitorowanie widoku wewnętrznego i zewnętrznego. W tym przypadku przedsiębiorstwo otrzymuje konieczne sprzężenie zwrotne służące do poprawek i optymalizacji wszystkich przebiegów.


Do tego się zalicza również ścisła współpraca i wymiana know-how ze Szkołami Wyższymi i Instytutami Naukowymi. Przykładem jest firma Ruhrgas AG, obecnie EON, wraz z którą jest rozwijana innowacyjna głowica palnika AGRARNOX. Zapewnia on to, że spaliny z procesu ogrzewania uzyskują taką czystość, że mogą być stosowane do nawożenia przy użyciu CO2 w szklarniach. Jest to innowacyjny produkt, dzięki któremu przedsiębiorstwo w kolejnych latach zdobędzie nowe grupy docelowe i nowe rynki zbytu. Współpraca z absolwentami studiów zyskującymi dyplomy i praktykantami w tych dziedzinach zapewnia przedsiębiorstwu niezbędną wymianę know-how.


Marketing innowacji zapewnia minimalizację ryzyka, że wprowadzona innowacja nie zostanie dobrze przyjęta na rynku. W celu zapewnienia akceptacji na rynku nowych produktów już w trakcie fazy rozwoju jest stosowany duży zestaw różnych instrumentów. Na przykład stale przeprowadzane analizy potrzeb. Lub dni ekspertów, które w regularnych odstępach czasu dostarczają porównania aktualnego stadium rozwoju i aktualnych wymagań rynku.